Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Wind Amusementsverhuur, hierna te noemen WAV en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

2. Indien de huurder een rechtspersoon is dient de overeenkomst van verhuur en huur ondertekend te worden door die personen die deze rechtspersoon rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen. Indien de overeenkomst namens de rechtspersoon wordt ondertekend door personen die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, zijn deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 2 - Overeenkomsten en offertes

 

1. Alle offertes van WAV zijn vrijblijvend.

2. De overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld tot en met de datum die in het verhuurcontract is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een anders zijn overeengekomen.

3.Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

4. Voor overeenkomsten waarvan naar aard en omvang geen schriftelijke offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt afgegeven wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat WAV met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen .

De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

* huurprijzen

* vermeld in euro’s, inclusief BTW

* maximaal 6 maanden na de datum van aanbieding geldig.

* gebaseerd op levering af WAV

* exclusief andere belastingen, heffingen en rechten.

 

Artikel 3 - Waarborgsom

 

1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan WAV een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

2. WAV behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel 9 lid 3 bedoeld.
3. WAV is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens WAV heeft voldaan, aan de huurder terug te geven

 

Artikel 4 - Levering en terugbezorging


1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij WAV op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan WAV terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat WAV zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen WAV de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via een begaanbare weg.
2. Indien WAV zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal dat geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt WAV zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
3. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan WAV een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van WAV op verdere schadevergoeding.

4. Indien de huurder niet in staat is om welke reden dan ook de gehuurde goederen aan WAV te (laten) retourneren, dient de huurder aan WAV een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

5. Indien WAV zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal WAV er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
6. Overschrijding van de levertijd verplicht WAV niet tot enige vergoeding. De huurder heeft geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding
7. Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder andere de bediening van het verhuurde,  

gebruikt maakt van de diensten van medewerkers van WAV waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van WAV en is WAV derhalve tegenover de huurder aansprakelijk.

8. WAV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij (te) late levering of geen levering indien er sprake is van overmacht, hieronder wordt verstaan: calamiteiten, werkstakingen, maatregelen van de overheid en transportmoeilijkheden.

 

Artikel 5 - Schade, gebreken, reclames en controle geleverde goederen.

 

1. De huurder is verplicht het geleverde terstond bij levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Elke schade en elk gebrek dient onmiddellijk aan WAV te  worden gemeld. Zonder toestemming van de WAV mag de huurder niet tot reparatie of aanpassingen overgaan.

2. Indien er bij het geleverde het een of ander onjuist mocht zijn dan dient de huurder WAV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (binnen 24 uur) na de dag van (op)levering WAV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de huurder geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

3. WAV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
4. Indien de reclame naar het oordeel van WAV juist is, zal de WAV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
5 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddelijk aan WAV te melden. Zonder toestemming van WAV mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
6. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de verhuurder is ontstaan,  heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is.Huurder heeft geen recht op vervanging van de goederen die zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. WAV is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
7. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 6 - Verplichtingen huurder.

 

1.De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
* De gehuurde goederen in overeenstemming met de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
* Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
* WAV ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
* Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en WAV te vrijwaren;
* Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van WAV te doen geschieden.
2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
* De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.)
* Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
* Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
* Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de gehuurde benodigde energie;

3. Huurder dient WAV onverwijld in te lichten bij:

*  beslaglegging op de huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van WAV dreigen te worden geschaad.

* faillissement van de huurder

* aanvraag van surséance van betaling van de huurder of indien huurder zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

4. Wanneer zich een geval voordoet zoals in artikel 6 lid 3 bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.


Artikel 7 - Veiligheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. 

 

1.Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien WAV het verhuurde met bemanning verhuurt, dan zal WAV op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.
2. Indien WAV deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is WAV gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

3. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is WAV in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal WAV terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
4. In geval van verhuring zonder bemanning vrijwaart de huurder WAV voor alle schade van gebruikers der attracties, waarvoor de verhuurder op grond van welke wettelijke bepaling dan ook, aansprakelijk mocht zijn.
5. De huurder is aansprakelijk voor de ongevallen, mede veroorzaakt door huurder danwel door het vrijwillig personeel, casu quo de helpers, welke door de huurder zijn aangeworven. Aansprakelijkheid van WAV wordt derhalve uitgesloten voor ongevallen veroorzaakt door de huurder danwel de helpers aan derden en die welke zij zelf bij de uitoefening der werkzaamheden oplopen.

6. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

7. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het gehuurde gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden.
8. Indien er weersomstandigheden voordoen waarbij WAV zijn werkzaamheden niet of deels kan uitvoeren, of waarbij volgens de op dat moment ter plaatse medewerkers van WAV gevaren oplevert voor menselijke of materiële doelen, staken (tijdelijk) onze werkzaamheden, zonder dat er betalingsvermindering ontstaat. Als na 2 uur geen verbeterde situatie optreedt, zijn wij gerechtigd huiswaarts te keren.


Artikel 8 - Betaling.

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling contant te geschieden bij afgifte, zonder aftrek of verrekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen door WAV worden geëist.

2. Indien de huurder een overeengekomen betaaltermijn heeft overschreden, is hij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop de klant met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen opeisbaar.

3. Geschillen van welke aard ook geven de huurder geen recht op uitstel van betaling.

4. In geval van klachten is de huurder na goedkeuring van WAV uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de huurder niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

5. Met ingang van de dag waarop de huurder in verzuim is WAV te betalen, is hij aan WAV over alle opeisbare bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van de maand waarvoor zijn betalingsverzuim voortduurt.

Voor het versturen van herinneringen en aanmaningen wordt bij de tweede schriftelijke herinnering € 12,50,- administratiekosten in rekening gebracht.

6. WAV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de huurder alle kosten, zowel gerechtelijke en buitenrechtelijke, door niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder inbegrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

Artikel 9 - Annulering

 

1.Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de WAV een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij WAV 5% van

de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 10,00 in rekening mag brengen. De schadeloosstelling bedraagt:
- bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
- bij annulering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde

goederen bij WAV. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de WAV bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder

zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
3. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van WAV worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is WAV gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
4. Indien de huurder met enige verplichting ingebreke blijft is WAV bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
5. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is WAV gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van WAV op verdere schadevergoeding.

Artikel 10 - Wijzigingen

 

1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst gemaakt zijn, zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht.


1. Op alle door WAV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
Op alle door WAV gesloten overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomst, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. Voor zover berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen Het Arrondissement Groningen.

Voordelen van Wind Amusementsverhuur:

- Gereinigde producten
- Gecertificeerd materiaal
- Breng en haal service

Nog geen producten toegevoegd aan de offertelijst.

Wind Amusementsverhuur

Reserveren? 06 - 25324787